15 ประโยชน์ของฟางข้าว ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน | ฟางอัดก้อน.com

July 31, 2019by SUCHART MAKAEW0
-งานอีเว้นท์02.jpg

ประโยชน์มหาศาลของฟางข้าว 15 ข้อ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

1.ใช้เป็นเชือเพลิงชีวภาพ (Biofuels) ฟางข้าวเป็นแหล่งพลังงานทีไม่มีคาบอน ได้ถูกใช้ ประโยชน์เยอะขึนเรือยๆ โดยเฉพาะ ในพลังงานทีเรียกว่า ไบโอบูตานอล (biobutanol)

2.ใช้ในโรงงานพลังงานมวลชีวภาพ(Biomass) ซึ่งเป็นทีชื่นชอบมากมายในกรุ๊ปประเทศสหภาพยุโรป(EU) ดังนี้โดยใช้ฟางอัดฟางก้อนโดยตรงบ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเม็ดสําหรับเป็นอาหารสัตว์บ้าง ใช้ฟางอัดเป็นเม็ดเพือเป็นเชือเพลิงทีให้พลังงานสูงพอกับถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติบ้าง

3.ใช้เป็นที่พักอาศัย แล้วก็สัตว์ (Bedding humans or livestock) ซึงทีพักผ่อนแบมีใช้กันอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก

4.ใช้เลียงสัตว์ (Animal feed) ตัวอย่างเช่น แพะ แกะ โค ควาย อูฐ ด้วยเหตุว่าให้พลังงานสูง ย่อยง่าย และก็มีคุณค่าทางของกิน

5.ใช้ทําหมวกแล้วก็ภาชนะสานต่างๆเมือครังอดีตกาลในประเทศแถบยุโรป เป็นต้นว่าอังกฤษ คนนิยมหมวกทีสานด้วยฟางข้าวมากมาย ตอนนีหมวกทีสานด้วยฟางจะนําเข้าจากต่างแดน

6. ใช้มุงหลังคา เหมือนกับต้นหญ้าติดอยู่ จาก ฯลฯ หลังคาทีทําด้วยฟางมีคุณลักษณะกันฝนเจริญ มีนําหนักค่อย รวมทังเป็นฉนวนกันร้อน ดียิงกว่าและก็ราคาแพงถูกกว่าฉนวนกันร้อนอืนๆ

7. ใช้ทําภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ(Packaging) เนืองจากว่ามีความแข็งแรงแร7. ใช้ทําภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ(Packaging) เนืองจากมีความแข็งแรง แข็งแรงต่อการกระทบ

8.ใช้ทํากระดาษ (Paper) ใช้เป็นเยือทํากระดาษได้

9.ใช้ทําเป้ายิงธนู (Archery targets) แรกเริมใช้ฟางถักด้วยมือ แม้กระนันปัจจุบัน นีใช้ถักด้วยเครืองจักร

10.ใช้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง(Construction material)เหมือนกันกับ ก้อนอิฐ รวมทังดินดิบ ตาม ส่วนต่างๆของโลกจะใช้ฟางผสมกับดินเหนียวและก็คอนกรีต ใช้ดินเหนียวผสมกับฟาง เรียกสิงของจําพวกนีว่า cob เป็นสิงของสําหรับในการก่อสร้างอย่างหนึง โดยเหตุ ทีฟางมีคุณลักษณะเป็นฉนวนกันร้อน เขาก็เลยใช้ฟางก่อสร้างบ้านโดยไม่ต้องมีเค้าโครงอันอืน หรือไม่ก็อาจจะนําฟางมาสร้างโดยมีเค้าโครงเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้ บ้านทีสร้างอย่าง นีเขาเรียกว่าบ้านก้อนฟาง (straw bale houses)

11. ใช้ทําเอ็นไวโรกระดาน (Enviroboard)

12.ใช้ทําเชือก (Rope)

13.ใช้สานเป็นภาชนะต่างๆ(Basketry)

14.ใช้ซ่อมรองเท้า ในประเทศประเทศเกาหลีนิยมใช้ฟางมาสานเป็นร้องเท้า รวมทังใน ประเทศเยอรมนีก็นิยมใช้รองเท้าสิงเดียวกัน 16.ใช้เพือสําหรับในการปลูกพืช (Horticulture) อาทิเช่น ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ใน ประเทศประเทศญีปุ่นใช้ฟางปกคลุม

15.ใช้สําหรับเพือการปลูกพืช (Horticulture) ดังเช่น ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ใน ประเทศประเทศญีปุ่นใช้ฟางปกคลุมต้นไม้ในช่วงฤดูหนาวเพือไม่ให้พืชตายและ ก็ใช้คุ้มครองแมลงศัตรูพืช แล้วก็ยังคง ใช้ฟางเพือลดปริมาณของสาหร่ายในสระหรือในหนองได้ด้วย ใช้ฟางปกคลุมดินใต้ต้นสตรอเบอร์ รีเพือไม่ได้ผลสุกงอมเร็


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ที่อยู่

บ้านเลขที่ 18/1 ถ.เลียบคลอง 13 สายกลาง(ตรงข้ามโลตัสExpress) หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150