ฟางอัดก้อนขายดีช่วงไหน? | ฟางอัดก้อน.com

July 31, 2019by SUCHART MAKAEW0
fang02.jpg


ธุรกิจฟางอัดก้อนเริ่มขาดแคลนตอนฤดูการเพาะปลูก จริงเหรอ

คำถามยอดฮิตสำหรับ คนทำธุรกิจฟางอัดก้อน ธุรกิจฟางอัดก้อนไม่มีขาย ออเดอร์จองมาก ราคาจัดจําหน่ายหน้าโรงงาน พุ่งมากถึงก้อนละ 45 บาท เป็นผลมากจากฟางแช่นําแฉะใช้งานมิได้ ทําให้ธุรกิจฟางอัดก้อน เริ่มไม่มีขาย ต้น สายปลายเหตุจํานวนมากเป็นผลมาจากฝนตกนํ้าหลาก ฟางแช่นํ้าไม่สามารถที่จะเอามาอัดก้อนได้ ระหว่างทีเริมไปสู่ฤดูการแห่งการเพาะปลูก หลายพืนทีอยากฟางไปปกคลุมผลผลิต เพือช่วยซับ นําให้ต้นไม้เจริญวัย ทําให้ในระยะนี้มียอดสั่งออเดอร์จากในพืนที มากขึ้นนํามาซึ่งการทําให้ราคาฟางอัดก้อน หน้าโรงงานพุ่งมากถึงก้อนละ 45 บาท ธรรมดาทําไร่ทํา

ธุรกิจรับอัดฟางก้อนมา ตั้งแต่ปี 2550ปัจจุบัน ฟางอัดก้อนเริ่มมีชือเสียงในตลาดเยอะขึน เว้นแต่ซือไปเพือเลียงสัตว์ หรือจัดสถานทีต่างๆแล้ว พักหลังมีการสังซือเพือนําไปปกคลุมต้นไม้ ผลิตผลทางการเกษตรทีปลูกมากยิงขึน เพราะว่าเวลารดนําต้นไม้หรือผลิตผลทางการเกษตร ฟางจะช่วยซับนําไว้เจริญ นํามาซึงการทําให้ต้นไม้กระชุ่มกระชวยตลอดระยะเวลาไม่สินเปลืองนํา ทําให้ในช่วงปลายหน้าฝน ไปสู่ตอนต้นหน้าหนาวแบบนี มียอดสังจองฟางอัดก้อน อีก ทังจากในพืนที จังหวัดพิษณุโลก และก็จังหวัดใกล้เคียงมากขึนเป็นเท่าตัว เพราะเหตุว่าตอนฤดูนํา ฟางแช่นํา ใช้งานได้น้อย ไม่สามารถทีจะเอามาอัดก้อนได้ ทําให้ราคาหน้าโรงงานฟางอัดก้อนตอนเดือน เดือนมิถุนายน-พ.ย. ราคาฟางค้าส่งพุ่งมากถึง ก้อนละ 45 บาท รวมทังควรมีการเข้าแถวสังจองไว้ เนืองจากว่าหาฟางมาผลิตเกือบจะไม่ทันตามออเดอร์ จากเดิมธรรมดาในตอนเดือน เดือนกุมภาพันธ์-ม.ย. ราคาหน้าโรงงานฟางอัดก้อน ค้าส่งจะอยู่ทีราวๆ ก้อนละ 30-35 บาท


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ที่อยู่

บ้านเลขที่ 18/1 ถ.เลียบคลอง 13 สายกลาง(ตรงข้ามโลตัสExpress) หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150