ข้อสงสัย คำถาม-คําตอบเกี่ยวกับธุรกิจฟางอัดก้อน | ฟางอัดก้อน.com

July 31, 2019by admin0
fang05.jpg

ข้อสงสัย คำถาม-คําตอบเกี่ยวกับธุรกิจอัดฟางก้อน

1.ธุรกิจฟางอัดก้อนจะมีลูกค้า กลุ่มไหน ทำไมถึงเป็นที่นิยม?

คําตอบ:ลูกค้าของธุรกิจฟางอัดก้อนโดยมาก เป็น ผู้ครอบครองฟาร์มเลียงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย แพะ แกะ ซึ่่งออกมาในรูปรับจ้างอัดฟางเป็นก้อนในทุ่งนาของผู้ครอบครองผู้ครอบ ครองฟาร์มนั้นๆในราคาค่าอัดก้อนละระหว่าง 12-15 บาท หรือในรูปของวิธีขายฟางอัดก้อนที่เจ้าของกิจการอัดก้อนฟางอัดไว้ขายในราคาก้อนละ ระหว่าง 35-45 บาท

2.ฟางในท้องนาข้าว เจ้าของเขาหวงไหม จะหาเครื่องฟางเพื่อมาอัดเป็นก้อนได้ง่ายๆเหรอ?

คําตอบ:ไม่หวง เพราะว่าส่วนมากแล้วเขาอยากกําจัดฟางออกมาจากท้องนาอยู่แล้ว เขามอง เห็นรถยนต์อัดฟางไปขออัดเขาจะชอบใจด้วย เพราะว่าเขาไม่ต้องออกแรงกําจัดฟางด้วยการ เผาเสมือนแรกเริม

3.ฟางอัดก้อนที่ก้อนไม่แน่นดี จะทำยังไง? 

คําตอบ :ธรรมดาฟางอัดก้อนด้วยเครื่องจักรจะแน่นดีเยียม แม้กระนันในเรืองทีไม่แน่นอาจเป็นด้วย เหตุว่าฟางอัดก้อนมีปริมาณยาวเกินความจําเป็นก็ไ

4.เชือกอัดฟางทีนิยมใช้กับเครืองอัดฟาง ควรใช้แบรนด์อะไร 

ตอบ ที่นิยมใช้กันในกลุ่มผู้อัดฟาง เป็น เชือกฟางแบรนด์สามห่วง เบอร์ 8 รวมทั้ง เบอร์ 10

5.จะหาฟางมาเป็นวัตถุดิบสําหรับเพื่อการอัดฟางถึงที่ไหน ?

คําตอบ:ฟางหาได้จากท้องนาภายหลังจากเก็บเกียวแล้ว ไม่ว่าจะเก็บ เกียวด้วยเครืองจักรหรือเกียวด้วยแรงคนก็ตาม ท้องนาข้าวหาได้ดูเหมือนจะทุกฤดู เพราะเหตุ ว่าปัจจุบันนีคนประเทศไทยนิยมปลูกข้าวหลายคราว แล้วก็ปลูกข้าวทัวทุกภาค

6.ปัญหา : ฟางก้อนจะขายดิบขายดีเป็นเทนําเทท่าตอนไหน?

คําตอบ : ฟางอัดก้อนขายดิบขายดีเป็นเทนําเทท่าทุกหน้า แต่ว่าจะขายดิบขายดีรวมทั้งได้ราคาดี เยียมในตอนหน้านํ้าหลาก หรือในตอนทําไร่ทํานา เพราะว่าตอนนันผู้ครอบครองสัตว์หาต้น หญ้าสดให้สัตว์รับประทานมิได้ หรือผู้ครอบครองผู้เลียงสัตว์ไม่ว่างไปพบต้นหญ้ามาให้สัตว์รับ ประทาน โดยเหตุนีผู้ทําธุรกิจฟางอัดก้อนต้องมีโรงเก็บฟางอัดก้อนซึงสามารถกันฝนและก็กัน นําท่วมไว้เก็บฟางอัดก้อนไว้ขายในช่วงขายดิบขายดีเป็นเทนําเทท่าแพงดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น

7.ปัญหา :ฟางทีจะใช้อัดใช้จากฟางทีทําเป็นกองฟางไว้ได้หรือเปล่า?

คําตอบ : ได้ โดยเครืองอัดฟางก็จะตังอยู่กับที และก็ใช้เครืองรถ แทรกเตอร์ปันเครืองอัดฟางให้ปฏิบัติงาน โดยมีคนปฏิบัติหน้าทีใส่ฟางเข้าเครืองอัด