ประโยชน์ของฟางข้าว ด้านการเกษตร | ฟางอัดก้อน.com

July 31, 2019by admin0
-งานอีเว้นท์05.jpg

ประโยชน์ทีได้รับมาจากฟางข้าวสําหรับการเกษตร 

1. ฟางข้าวช่วยปรับให้ดินมีจํานวนของอินทรีย์วัตถุในดินมากขึนเรือยๆ

2. ฟางข้าวช่วยทําให้ปรับแปลงผักทีถูกปกคลุมด้วยฟางข้าว มีภาวะจุลนิเวศ (Microclimate) เหนือผิวดินสมควรต่อสิงมีชีวิต อาทิเช่น จุลชีวันทีเป็นประโยชน์ และก็ไส้เดือน ฯลฯ

3. ฟางข้าวช่วยปกคลุมวัชพืช โดยการบังแสงตะวัน ไม่ให้วัชพืชเติบโตได้

4. ฟางข้าวช่วยบังแสงอาทิตย์ ทําให้ดินมีความชุ่มชืนอยู่ได้นานมีคุณประโยชน์แก่พืชทีปลูก ทําให้ผลิตผลสูงขึนยิงกว่าดินทีไม่มีฟางข้าวปกคลุม

5. ฟางข้าวเมือเน่าสลายจะให้ธาตุอาหารแก่พืช เมือฟางข้าวสลายตัวแล้วจะได้ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แล้วก็แมกนีเซียม (Mg) ทีสําคัญมีธาตุสิลิ ก้า (Sio) ด้วย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *