ข้อแนะนำ วิธีทำธุรกิจฟางอัดก้อน ให้ประสบความสำเร็จ | ฟางอัดก้อน.com

July 31, 2019by SUCHART MAKAEW0
fang01.jpg

ธุรกิจอัดฟางก้อน เป็นธุรกิจทีมีตลาดรองรับดีเยี่ยม สามารถทําได้ทัง ปี เพราะว่ามีการทํานาปีละบ่อย ครัง แล้วก็มีแหล่งฟางทัวทุกภาคของประเทศไทย ฟางทีเราจะประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ผลิตอัดฟางก้อน พวก เราสามารถหาได้โดยสะดวก และไม่จําต้องเสียค่าใช้จ่าย เนืองมาจากเกษตรกรส่วนมากอยากจํากัดฟางออกมาจากทีนาของตัว เองอยู่แล้ว การจะมีผลให้ธุรกิจอัดฟางก้อนประสบผลสําเร็จ มีสิ่งจะต้องจัดเตรียมดังนี้

1.ควรมีเครื่องอัดฟางก้อน ราคาเครื่องไม้เครื่อง มือสองระหว่าง 180,000-200,000 บาท
2.มีรถไถสําหรับลากเครื่องอัดฟางก้อน ตัวอย่าง คูโบต้า (มือสอง) ราคาระหว่าง 150,000 -200,000 บาท (ซือเงินผ่อนได้ )
3.มีลูกค้าประจําอัดฟางก้อน หาได้โดยประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามบริเวณทีมีการเลียงวัวนม วัวเนือ วัว ชนิด รวมทังเขตทีมีการเพาะเห็ด หรือปลูกผัก
4.มีนายหน้าหาลูกค้าอัดฟางก้อนให้ ปฏิบัติหน้าทีหาแหล่งฟางให้พวก เรา แล้วก็อํานวยความสะดวกต่างๆให้ โดยเราแบ่งเปอร์เซนต์ให้เขา
5.มีคลังสินค้าเก็บอัดฟางก้อน เพื่อสํารองอัดฟางก้อนไว้ขายหน้าขายตาฝน หน้านําหลาก ต่อหน้านี้จะขายดีมากมาย
6.จะต้องเตรียมทํางานธุรกิจอัดฟางก้อนหนักมากมายในตอน เดือนพฤศจิกายน-ส.ค. เนืองด้วยมีการว่า จ้างอัดฟางก้อนชุกมากมาย
7.เราสามารถอัดฟางก้อนได้ประมาณวันละ 500-600 ก้อน
8.ราคารับจ้างอัดฟางก้อน ก้อนละ ระหว่าง 10-15 บาท
9.ราคาปลีกฟางอัดก้อนก้อนละ ระหว่าง 40-45 บาท


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ที่อยู่

บ้านเลขที่ 18/1 ถ.เลียบคลอง 13 สายกลาง(ตรงข้ามโลตัสExpress) หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150